Two Wrongs

Melins system, övning och demonstration

Melins system, övning och demonstration

This article is entirely in Swedish, because it details how a Swedish sentence is translated to the Melin shorthand system. I seriously doubt anyone who doesn't know Swedish will have any use for it.

För att ge en idé om hur stenografi ter sig i praktiken visar jag här en övningstext skriven på Melins system jämte en förklaring över hur den skall läsas. Nedan står det alltså,

Läkarna vara i mycket vacker tro om kost och logi.
Melin stenography for 'Läkarna vara i mycket vacker tro om kost och logi'

Den skarpsinnige har redan listat ut att i detta fall motsvarar varje krumelur ett av de tio orden som utgör meningen. Översatt "bokstavligt" till latinska bokstäver skulle texten bli

L·Ä·K·Arna     V·A     I     M·K     V·A·K·R     Tr·O
O·M     K·O·St     O     L·O·G·I

Denna text visar flera olika typer av förkortningar som görs av stenografer för att text ska bli bekvämare att skriva.

  • Ändelser: Det första ordet, "läkarna", består alltså av de "bokstavliga" tecknen för "läk" (medelstor ring över linjen, lång diagonal, slinga med nedstapel), men avslutas med ett tecken för ändelsen "-arna" (lång, mindre brant lutning). De flesta vanliga ändelser/böjningar har i Melins system fått egna tecken.
  • Konsonantkombinationer: En liknande typ av förkortning används i orden "tro" och "kost", där vanliga (eller krångliga) konsonantkombinationer (i detta fall "tr" och "st") har egna tecken i Melins system. Dessa tecken är ofta härledda från en av de konsonanter de består av, vilket gör dem lättare att komma ihåg.
  • Ordförkortning: En annan förkortning som gjorts är den simpla ordförkortningen. Bokstaven "o" står för ordet "och" när den står fritt. På samma sätt står bokstavskombinationen "mk" för "mycket".
  • E-uteslutning: Ett obetonat "e" kan ofta uteslutas utan att betydelsen av ordet förloras. Därför skriver stenografer "vackr" istället för "vacker".
  • Böjda ordförkortningar: Bokstaven "v" står för ordet (verbet, inte frågeordet) "var" när den är fristående. Denna förkortning går dock också att böja, vilket innebär att "V·A" kan läsas som "var·a", eller "vara".

Förhoppningsvis är detta ett inlägg i en serie som blir mycket längre och gör det möjligt för någon att få en idé om hur Melins system fungerar enbart med hjälp av internet.